रमाईसी समानता र विविधता प्रश्नोत्तरी


चेतावनी: गणना (): पैरामीटर एक array वा एक वस्तु हुनु पर्छ जुन गणना योग्यमा लागू गर्दछ /home/oxonian/thepdcafe.com/wp-content/plugins/wp-quiz-pro/inc/class-trivia-quiz.php लाइन मा 36
समानता र विविधता भनेको सबैलाई आफ्नो क्षमताको उत्तममा प्रगति गर्ने मौका ...

थप पढ्नुहोस्