പേജ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക

വർഗ്ഗം: സാമ്പിൾ കവർ അക്ഷരങ്ങൾ

മികച്ച സാമ്പിൾ സപ്പോർട്ട് വർക്കർ സിവി കവർ ലെറ്റർ

സപ്പോർട്ട് വർക്ക് ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു ജോലിയാണ് നിങ്ങൾ തിരയുന്നതെങ്കിൽ, ഈ ഉദാഹരണം സപ്പോർട്ട് വർക്കർ സിവി കവർ ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

സാമ്പിൾ റിസപ്ഷനിസ്റ്റ് കവർ ലെറ്റർ

നിങ്ങൾ ഒരു റിസപ്ഷനിസ്റ്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് അപേക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ഒരു കിണർ വലയം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ഒരു വെയർഹ house സ് ഓപ്പറേറ്റീവ് റോളിനുള്ള സാമ്പിൾ കവർ ലെറ്റർ

ഒരു കവർ ലെറ്റർ അഭിമുഖത്തിനായി നിങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാൻ ഒരു തൊഴിലുടമയെ നേടുന്നതിനാണ് - അല്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ സിവി / പുനരാരംഭിക്കുക.

കൂടുതല് വായിക്കുക

സാമ്പിൾ കസ്റ്റമർ സർവീസ് അസിസ്റ്റന്റ് കവർ ലെറ്റർ

നിങ്ങൾ ഒരു കസ്റ്റമർ സർവീസ് അസിസ്റ്റന്റായി ഒരു പോസ്റ്റിനായി തിരയുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു ഉപഭോക്തൃ സേവനത്തിന്റെ ഈ ഉദാഹരണം ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

സാമ്പിൾ ഹെയർഡ്രെസർ കവർ ലെറ്റർ ഉദാഹരണം

നിങ്ങൾ ഒരു ula ഹക്കച്ചവട കവർ അയയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ, കമ്പനിയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നത്ര കണ്ടെത്തുക.

കൂടുതല് വായിക്കുക

പരസ്യ ഒഴിവുള്ള സാമ്പിൾ സിവി കവറിംഗ് കത്ത്

നിങ്ങളുടെ കവർ കത്ത് വായനക്കാരന്റെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റുന്നുവെന്നും പോസ്റ്റിന് പ്രസക്തമായ നിങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നുവെന്നും നിങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുന്നതിലൂടെ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യാൻ അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുവെന്നും നിങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കണം.

കൂടുതല് വായിക്കുക

സാമ്പിൾ കാർപെന്റർ കവർ ലെറ്റർ / ജോയ്‌നർ കവർ ലെറ്റർ

നിങ്ങൾ ഒരു മരപ്പണിക്കാരനോ ജോയ്‌നറോ ആയി ഒരു പോസ്റ്റിനായി തിരയുകയാണെങ്കിൽ, ഈ ഉദാഹരണം ഒരു ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ഫലപ്രദമായ സാമ്പിൾ വ്യക്തിഗത പരിശീലക കവർ കത്ത്

നിങ്ങൾ ഒരു വ്യക്തിഗത പരിശീലകനോ ഫിറ്റ്നസ് ഇൻസ്ട്രക്ടർ സ്ഥാനത്തിനോ അപേക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കണം ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

സാമ്പിൾ ചൈൽഡ് കെയർ അസിസ്റ്റന്റ് കവർ ലെറ്റർ

നിങ്ങൾ ഒരു ചൈൽഡ് കെയർ അസിസ്റ്റന്റ് അല്ലെങ്കിൽ നഴ്സറി നഴ്സ് തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഉറപ്പാക്കണം ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ഒരു സോഷ്യൽ വർക്കർ പോസ്റ്റിനായുള്ള സാമ്പിൾ സിവി കവർ ലെറ്റർ

നിങ്ങളുടെ കവർ ലെറ്ററിന്റെ ലക്ഷ്യം നിങ്ങളുടെ സിവി / പുനരാരംഭം നോക്കാൻ വായനക്കാരനെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും നിങ്ങളെ ഒരു അഭിമുഖത്തിനായി വിളിക്കാൻ അവരെ ആകർഷിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ്.

കൂടുതല് വായിക്കുക

സാമ്പിൾ കെയർ അസിസ്റ്റന്റ് കവർ ലെറ്റർ

നിങ്ങളുടെ കെയർ അസിസ്റ്റന്റ് കവർ ലെറ്ററിൽ എന്താണ് ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതെന്ന് അറിയാനുള്ള ഒരു മികച്ച മാർഗം നിങ്ങൾ മറുപടി നൽകുന്ന തൊഴിൽ പരസ്യം വായിക്കുകയും വിശകലനം ചെയ്യുകയുമാണ്.

കൂടുതല് വായിക്കുക

സാമ്പിൾ എൻ‌എൽ‌പി കവർ ലെറ്റർ

സാമ്പിൾ എൻ‌എൽ‌പി കവർ ലെറ്റർ നിങ്ങളുടെ എൻ‌എൽ‌പി കവർ ലെറ്ററിൽ നിങ്ങളുടെ യോഗ്യതകൾ എടുത്തുകാണിക്കണം (ഇല്ലെങ്കിലും ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക

രാജ്യം അനുസരിച്ച് ജോലികൾക്കായി തിരയുക

രാജ്യം അനുസരിച്ച് ജോലികൾക്കായി ഇപ്പോൾ തിരയുക

ഒരു സമ്പത്ത് മാനസികാവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കുക

ആക്രാക്ഷൻ നിയമം

നിങ്ങളുടെ അഭിനിവേശം ഒരു കരിയറായി മാറ്റുക

പോസ്റ്റ് ൽ അത് പിൻ