ចែករំលែក

សំណួរវីដេអូស្មើភាពគ្នានិងភាពចម្រុះនេះគ្រាន់តែថាតើឱកាសស្មើគ្នាអាចជះឥទ្ធិពលដល់មនុស្សនៅក្នុងស្ថានភាពប្រចាំថ្ងៃយ៉ាងដូចម្តេច។

ដូច្នេះអ្វីដែលស្មើភាពគ្នានិងភាពចម្រុះ? យើងច្រើនតែលឺការបញ្ចេញមតិស្មើភាពគ្នានិងភាពចម្រុះឬឱកាសស្មើគ្នាប៉ុន្តែតើវាមានន័យយ៉ាងដូចម្តេច?

ជាលទ្ធផលនៃការផ្លាស់ប្តូរនៅក្នុងសង្គមសម័យទំនើបដូចជាការធ្វើចំណាកស្រុកការរំដោះស្ត្រីសិទ្ធិស៊ីវិលជាដើមសមភាពនិងភាពចម្រុះកំពុងក្លាយជាប្រធានបទសំខាន់ដែលកាន់តែខ្លាំងឡើងសម្រាប់សហគមន៍និងសម្រាប់អាជីវកម្ម។

មានវិធីជាច្រើននៃការកំណត់សមភាព; អត្ថន័យត្រឹមត្រូវអាស្រ័យលើបរិបទ។ នៅពេលនិយាយអំពីភាពស្មើគ្នានៅកន្លែងធ្វើការសមភាពអាចត្រូវបានពន្យល់ថាជា“ ការបង្កើតសង្គមល្អដែលមនុស្សគ្រប់រូបអាចដើរតួនាទីបានហើយត្រូវបានអនុញ្ញាតិអោយមានឱកាសតែមួយដឹងពីសក្តានុពលរបស់ពួកគេ” ។

ភាពស្មើភាពគ្នានិងភាពចម្រុះខាងក្រោមនេះបង្ហាញពីសារៈសំខាន់នៃការទទួលស្គាល់ភាពខុសគ្នារបស់យើង។

តើអ្វីជាវីដេអូសមភាពនិងភាពចម្រុះ

 

យើងសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះបានផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវការយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់ អ្វីដែលស្មើភាពគ្នានិងភាពចម្រុះ.
ចែករំលែក