ដំបូន្មាននិងការណែនាំអំពីការតាំងទីលំនៅថ្មីរបស់យោធានិងកន្លែងដែលត្រូវទទួលវា។

ដំបូន្មាននិងការណែនាំអំពីការតាំងទីលំនៅថ្មីរបស់យោធានិងកន្លែងដែលត្រូវទទួលវាឥឡូវនេះជាយុទ្ធនាការជិតដល់ទីបញ្ចប់សម្រាប់ ...

អាន​បន្ថែម