ជ្រើសទំព័រ

ផែនទីទំព័រ

ចែករំលែក
ចែករំលែក

សម្រង់ការអភិវឌ្ឍផ្ទាល់ខ្លួន

ប្រសិនបើយើងធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលយើងមានសមត្ថភាពធ្វើយើងនឹងធ្វើឱ្យខ្លួនយើងភ្ញាក់ផ្អើល។

លោក Thomas Edison

ពិនវានៅលើ Pinterest