សំនួរសមភាពរីករាយនិងភាពចម្រុះ។


ព្រមាន & ‧​;: count (): ប៉ារ៉ាម៉ែត្រត្រូវតែជាអារេឬវត្ថុមួយដែលប្រតិបត្តិរាប់បាន។ /home/oxonian/thepdcafe.com/wp-content/plugins/wp-quiz-pro/inc/class-trivia-quiz.php នៅ​លើ​បន្ទាត់ 36
ភាពស្មើភាពគ្នានិងភាពចម្រុះមានន័យថាផ្តល់ឱ្យមនុស្សគ្រប់គ្នានូវឱកាសដើម្បីឈានទៅរកភាពប្រសើរបំផុតនៃសមត្ថភាពរបស់ពួកគេ ...

អាន​បន្ថែម