តើអ្វីទៅជាការអភិវឌ្ឍន៍ផ្ទាល់ខ្លួន - របៀបដែលវាពិតជាអាចផ្លាស់ប្តូរជីវិតរបស់អ្នក

តើអ្វីទៅជាការអភិវឌ្ឍន៍ផ្ទាល់ខ្លួនហើយតើវាអាចផ្លាស់ប្តូរជីវិតរបស់អ្នកយ៉ាងដូចម្តេច? ការអភិវឌ្ឍផ្ទាល់ខ្លួនមានន័យថា ...

អាន​បន្ថែម