គិតនិងរីកចម្រើនក្លាយជាអ្នកមានសៀវភៅអភិវឌ្ឍន៍ផ្ទាល់ខ្លួន #1 ។

គិតហើយរីកចម្រើនក្លាយជាអ្នកមានដោយណាប៉ូឡេអុងភ្នំត្រូវបានមនុស្សជាច្រើនចាត់ទុកជាបុគ្គលលេខ ១ …

អាន​បន្ថែម