ជ្រើសទំព័រ

កាហ្វេអភិវឌ្ឍន៍ផ្ទាល់ខ្លួនផ្តល់នូវព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួននិងការកែលម្អ

ការអភិវឌ្ឍផ្ទាល់ខ្លួនការកែលម្អខ្លួនឯងសុខភាពនិងការងារ

                                                    ភាសា

ស្ត្រេសនៅកន្លែងធ្វើការគឺពិត - វិធី 7 យ៉ាងដើម្បីបំបាត់ភាពតានតឹងការងាររបស់អ្នក។

លុះត្រាតែអ្នកមិនមានឯករាជ្យផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុទេ ការងាររបស់អ្នកជាធម្មតាគឺជាប្រភពចំណូលចម្បងរបស់អ្នក។ កាន់តែច្រើន...

អាន​បន្ថែម

អ្នកមានអំណាចដើម្បីផ្លាស់ប្តូរអ្វីទាំងអស់នៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នក។

ការអភិវឌ្ឍន៍ផ្ទាល់ខ្លួនគឺអំពីការក្លាយជាមនុស្សដែលអ្នកចង់ក្លាយជា។ ដូច្នេះតើអ្នកចង់ផ្លាស់ប្តូរអ្វី ...

អាន​បន្ថែម
កំពុងផ្ទុក

តើអ្វីជាភាពខុសគ្នារវាងការកែលម្អខ្លួនឯងនិងការអភិវឌ្ឍន៍ផ្ទាល់ខ្លួន?

សម្រាប់មនុស្សជាច្រើនដែលមានបំណងធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវជីវិតរបស់ពួកគេអាចមានការភ័ន្តច្រឡំអំពីភាពខុសគ្នារវាង ...

អាន​បន្ថែម
កំពុងផ្ទុក
កំពុងផ្ទុក
កំពុងផ្ទុក

ពិនវានៅលើ Pinterest

ចែករំលែក
ចែករំលែកនេះ