ជ្រើសទំព័រ

កាហ្វេអភិវឌ្ឍន៍ផ្ទាល់ខ្លួនផ្តល់នូវព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួននិងការកែលម្អ

ការអភិវឌ្ឍផ្ទាល់ខ្លួនការកែលម្អខ្លួនឯងសុខភាពនិងការងារ

                                                    ភាសា

កំពុងផ្ទុក

តើអ្វីជាភាពខុសគ្នារវាងការកែលម្អខ្លួនឯងនិងការអភិវឌ្ឍន៍ផ្ទាល់ខ្លួន?

សម្រាប់មនុស្សជាច្រើនដែលមានបំណងធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវជីវិតរបស់ពួកគេអាចមានការភ័ន្តច្រឡំអំពីភាពខុសគ្នារវាង ...

អាន​បន្ថែម
កំពុងផ្ទុក
កំពុងផ្ទុក

ត្រូវការជំនួយក្នុងការសរសេរប្រវត្តិរូបសង្ខេបវិជ្ជាជីវៈឬបន្ត?

តើប្រវត្តិរូបសង្ខេប / ប្រវត្តិរូបរបស់អ្នកកំពុងបំពេញការងារបានត្រឹមត្រូវរឺត្រូវការជំនួយក្នុងការសរសេរជីវប្រវត្តិរឺក៏ ...

អាន​បន្ថែម
កំពុងផ្ទុក

ពិនវានៅលើ Pinterest